การชั่งน้ำหนักด้วยกล้องสำหรับการผลิตลูกสุกรหย่านมและฟินิชเชอร์

 

ที่ผ่านมา การเฝ้าสังเกตการณ์น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของลูกสุกรหย่านมและฟินิชเชอร์ในระบบการผลิตแบบดั้งเดิมนั้นเป็นไปไม่ได้เลย การชั่งน้ำหนักด้วยตัวเองนั้นใช้เวลานานและเป็นงานที่หนัก ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นการเพิ่มความเครียดแก่สุกรและคุณภาพของข้อมูลก็ไม่เพียงพอ ดังนั้น ผู้ผลิตสุกรจึงจำเป็นต้องใช้ระบบชั่งน้ำหนักอัตโนมัติและการสังเกตการณ์ประสิทธิภาพของการผลิต แนวความคิด ProGrow ที่รวมถึงการชั่งน้ำหนักด้วยกล้อง เป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของผู้ผลิต.

 

วิธีการทำงาน

ระบบชั่งน้ำหนักด้วยกล้องประกอบด้วยกล้องที่ติดตั้งอยู่เหนือ คอก, คอมพิวเตอร์ที่แปลงรูปภาพเป็นข้อมูลน้ำหนักและโมดูลของ FarmOnline FarmOnline จำแจ้งน้ำหนักที่เพิ่มรายวัน น้ำหนักเฉลี่ย และน้ำหนักต่ำสุดและสูงสุดของสุกร

 

จากภาพเป็นน้ำหนักในสามขั้นตอน

ระบบจะได้รับการติดตั้งโดยเน้นบริเวณหน้าเครื่องจ่ายอาหาร เมื่อสุกรเข้ามาในพื้นที่นี้ ระบบจะถ่ายภาพของสุกรไว้

 

พื้นที่ผิวด้านบนของสุกรจะถูกวัดและแบ่งเป็นส่วนหน้า กลางและหลัง ระบบต้องการความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างสามบริเวณนี้เพื่อรับรองภาพของสุกร หากความสัมพันธ์ระหว่างบริเวณเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ระบบจะปฏิเสธภาพ

 

พื้นที่ผิวด้านบนของสุกรจะถูกแปลงเป็นน้ำหนักของสุกรโดยตรง ขั้นตอนที่สามซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคือการคำนวณน้ำหนักของสุกรโดยการคูณพื้นที่ผิวด้านบนกับ ตัวแปร

 

ดูการนำเสนอของ ProGrow.