Håndtering af strøelse
i slagtekyllingeproduktion

Alle slagtekyllingeproducenter vil have tør strøelse. Våd strøelse kan medføre sundhedsproblemer og større nedklassificering i bestanden og aflivede kyllinger i produktionsanlægget. Våd strøelse kan også være vanskelig at bortskaffe efter et hold.

SKOVs fjerkræspecialister har brugt deres brancheerfaring til at definere nogle hovedpunkter, der kan hjælpe producenterne med at håndtere og forbedre kvaliteten af strøelsen.

1.

Efterse drikkeudstyr for at undgå unødvendig vandspild i stalden. Sørg for, at alle nipler, fangekopper, regulatorer, forsyningsledninger og rør er i god stand, før kyllingerne indsættes.

2.

Sørg for, at nipler og eventuelle fangekopper er egnede til slagtekyllinger. En 360-graders nippel er bedst, især til store slagtekyllinger
(>3 kg). Specifikationen for nipler i stalden er 12 dyr pr. nippel for dyr <3 kg, 9 dyr pr. nippel for dyr >3 kg, og 10 vandautomater (40 cm)/1000 dyr efter brooding.

3.

Klimaforhold bør også tages i betragtning ved valg af antal dyr pr. nippel i stalden. I varme klimaer bør man overveje at have et sted mellem 9-12 dyr pr. nipple og 12-16 pr. nipple i Kolde klimaer.

4.

Foderautomater, drikkeautomater, varmeblæsere og belysning skal være jævnt fordelt over hele stalden. For korte afstande mellem foderlinjerne kan resultere i stor aktivitet hvor dyrene ikke ønsker at hvile sig. Ligeledes kan områder med høj lysintensitet medføre, at dyrene trækker sig herfra. Begge faktorer kan forårsage våde og kolde pletter i stalden.

5.

Kontroller staldmiljøet for at optimere dyrenes comfort og sikre en ligelig fordeling. I varmere klimaer kan en optimal dyrekomfort opnås ved at bruge ventilation til at opnå en chill-effekt. Overvåg dyrenes gispen og fordeling i stalden for at bestemme det bedste komfortmiljø svarende til dyrenes alder. Staldforhold over komfortniveauet vil påvirke dyrenes vandindtag. Se eksemplet nedenfor:

Bemærk: I tropiske områder kan langvarige høje temperaturer fordoble vandindtaget i forhold til det forventede for alderen.

6.

Vand-/foderforhold tæller. Stiger andel af vand kan det påvirke strøelsens tilstand på grund af det overskydende spild. Se eksemplet nedenfor:

En ekstra mængde på 25.500 liter svarer cirka til ét stort glas vand (400 ml) pr. kvadratmeter pr. dag i hele holdets levetid. Det vil kræve 5.000 liter dieselolie eller 5.000 kg propangas at udtørre denne mængde ekstra vand.

7.

Overvej at bruge en dobbelt regulator til at give dyrene et højere vandtryk efter dagens hovedfoderindtagelse, og derefter nedsætte vandtrykket efter den første foderperiode. En dobbelt regulator kan bruges til et foder/lys-program.

8.

Kontrollér dagligt niplerne visuelt, og test regelmæssigt gennemstrømningshastigheden for at optimere driften til alderen. En forkert gennemstrømningshastighed og drikkehøjde kan påvirke vandindtaget og give øget vandspild. Se de anbefalede gennemstrømningshastigheder pr. nippel pr. minut nedenfor:

9.

Daglig justering af drikkehøjden er vigtigt.

Vandforbrug (VF) = vandindtag (VI) + vandspild (VS). Kyllinger skal drikke af niplen i en vinkel på 35 - 45 grader. Ældre dyr bør drikke i en vinkel på 75 - 85 grader.

10.

Kontrollér drypkopperne dagligt. Hvis der er vand i kopperne, er trykket for højt (eller niplen kan være utæt). Hvis du ser et par dråber vand, er drikkehøjden og vandtrykket i orden. Hvis koppen er tør, er drikkehøjden for høj, eller trykket er for lavt.

Drikkehøjen kan sættes lidt lavere, når der bruges en fangekop under niplen. Drikkeautomaten skal være i samme niveau som dyrets ryg.

11.

Fra forsøg i europæiske stalde er man kommet frem til, at en blanding af mos og træspåner er det mest effektive underlag til optagelse af fugt.

12.

En made at forhindre at der dannes kondens, efter strøelsen er lagt, er ved at tørre staldgulvet med forvarmning før strøelsen fordeles Gulvet skal forvarmes til 28-33°C, før strøelsen fordeles

13.

En strøelsesdybde på 1-2 cm fordeles jævnt over hele stalden (undgå kolde pletter fra gulvet), før kyllingerne indsættes. Et tyndt lag strøelse sikrer, at underlaget holdes varmt. Et tykt lag forhindrer, at eventuel kondens under strøelsen kan tørre, og det isolerer gulvet, hvilket medfører en sænket gulvtemperatur. Gå efter en gulvtemperatur på >30°C.

Opsummering – anbefalinger til håndtering af strøelse

  • Sørg for, at alt drikkeudstyr fungerer korrekt før dyrene indsættes
  • Brug korrekt nippeltype og -nummer til dyrene i din stald
  • Juster vandtryk og drikkehøjde til flokkens alderen
  • Gå efter et vand-/foderforhold på 1,7 for nipler med kopper
  • Overvej at bruge et dobbelt regulator-system til at reducere det undgåelige vandspild
  • Læg fugtabsorberende strøelse med en dybde på 1-2 cm, før dyrene indsættes
  • Sørg for, at dyrene fodres en velafbalanceret blanding med en høj fordøjelighedsgrad med protein og et ikke for højt saltniveau
  • Brug rent og desinficeret vand for at fremme en god tarmsundhed

Ventilation kan hjælpe med at fjerne overskydende fugt i stalden. Korrekt håndtering af vandspild fra nipler/automater er dog langt mere effektivt.