Lille investering
- med stor betydning for kyllingernes vægt

I 2019 introducerede SKOV et nyt Tunnel-Plus-ventilationsprincip, der indebærer forskellige fordele i kolde perioder sammenlignet med et traditionelt tunnelsystem. Ventilationssystemet skal sikre, at de daggamle kyllinger kan opretholde en kropstemperatur, der får dem til at søge vand og foder. En daggammel kylling, der kræver en omgivelsestemperatur på 33-35 °C og en luftfugtighed på 50-70 %, ville have det meget koldt ved en udetemperatur på 24 °C, og luften ledes direkte ind i området med kyllingerne uden at blive blandet og opvarmet af staldluften først.

Traditionelt tunnelsystem
I et traditionelt tunnelsystem tages luft ind gennem tunnelåbninger (ofte monteret med kølepads) i staldens forreste ende, mens udsugningsluften ledes ud gennem galvventilatorer ved staldens bageste ende. Dermed opstår der en luftstrøm på langs i bygningen.

Når det er koldt udenfor, kan det tage op til ti minutter for luften at strømme fra den forreste ende af stalden (ved tunnelåbningen) til den bageste ende af stalden (ved gavlventilatorerne) i en traditionel tunnelventileret slagtekyllingestald med daggamle kyllinger, når producenten overvåger lufthastigheden og sikrer sig, at den ikke overstiger den lufthastighed, der kræves for daggamle kyllinger. Temperaturen og kvaliteten af luften udsættes for betydelige ændringer i løbet af disse 10 minutter.

Tunnel-Plus-system
Når ventilationsbehovet er lavt i en Tunnel-Plus-stald, suges luften ind gennem vægventiler. Den friske luft, der kommer ind i stalden, ledes mod staldens loft og blandes med staldluften, inden den når det område, hvor dyrene befinder sig.

Temperaturforskellen mellem den forreste og bageste del af Tunnel Plus-stalden reduceres betydeligt sammenlignet med tunnelventilation, når ventilationsbehovet er lavt.

Et mere stabilt klima resulterer i bedre og mere ensartet tilvækst og eliminerer behovet for brooding-gardiner og -zoner i en Tunnel-Plus-ventileret stald.

Når ventilationsbehovet når et niveau, hvor luftindtaget via vægventilerne ikke længere kan opretholde den passende temperatur, begynder Tunnel-Plus ventilationen at ventilere i henhold til det traditionelle tunnelprincip.

Et casestudie fra Indonesien
I store dele af Sydøstasien har slagtekyllingestalde traditionel tunnelventilation. I 2018-2019 udførte SKOV en test under realistiske forhold i Indonesien for at sammenligne et traditionelt tunnelventilationssystem med et Tunnel-Plus-ventilationssystem under samme betingelser.

Vi installerede to slagtekyllingestalde med traditionel tunnelventilation og to stalde med det nye Tunnel-Plus-ventilationssystem på samme farm.

Vi målte temperaturen i de forreste og bageste områder og kiggede på temperaturforskellene mellem de to områder.

I stalden, der blev ventileret med traditionel tunnelventilation, var der en temperaturforskel mellem den forreste del og den bageste del på mere end fire grader celsius i de første dage efter produktionsstart. I stalden, der blev ventileret med Tunnel-Plus, var temperaturforskellen kun på mellem én og to grader celsius.

To grader lyder ikke af meget, men effekten er tydelig ved afslutningen af holdet. Den store temperaturforskel i stalden med traditionel tunnelventilation medfører en betydelig vægtforskel på 50-70 g, få dage før kyllingerne slagtes.

I stalden, der blev ventileret med Tunnel-Plus-systemet, er forskellen kun 10-35 g i det pågældende tidsinterval.

Resultatet af denne test viser, at en investering i Tunnel-Plus forbedrede ensartetheden inden for holdet og reducerede kyllingernes vægtforskel på slagtedagen fra 50-70 g til 10-35 g. Den forbedrede ensartethed sikrer, at kyllingerne i de forreste og bageste områder af stalden har den samme optimale FCR som kyllingerne midt i stalden. Generelt er kyllingerne klar til slagtning ½ - 1 dag tidligere, og udgifterne, der er forbundet med at sende et uensartet hold af kyllinger til slagteriet, undgås.

De to kurver nedenfor viser, hvor mange graders forskel der er i temperaturen mellem den forreste og den bageste del af de to stalde samt kyllingernes vægtforskel.

Traditionel Tunnel-stald
Den store temperaturforskel mellem den forreste og bageste del af stalden fra den 27-12-2018 til den 04-01-2019 kan forklare den store vægtforskel mellem kyllingerne til sidst.