Management tips
vedrørende ventilation til slagtekyllinger

Gode råd til styring af ventilation til slagtekyllinger i varme og fugtige omgivelser
Mange områder i de centrale regioner af verden er kendt for deres varme og fugtige forhold. Temperaturer og relativ luftfugtighed (RH) på gennemsnitligt 25 °C og 80 % RH er almindeligt forekommende i flere perioder af året. Disse varme og fugtige forhold er en udfordring i forbindelse med at opnå de bedste resultater for slagtekyllinger.

Se eksemplerne nedenfor, der viser en typisk årlig gennemsnitlig daglig høj og lav profil for temperatur/fugtighed i de tropiske dele af verden.

Lukket vs. åbent produktionsmiljø
Det er velkendt, at et lukket produktionsmiljø med et ventilationssystem af god kvalitet og en kombination af side- og tunnelventilation giver betydeligt bedre resultater med slagtekyllingerne end et traditionelt åbent staldsystem. Lavere dødelighed, højere belægningsgrad, forbedret FCR og gennemsnitlig daglig tilvækst er bedre ved det lukkede miljø sammenlignet med åbne staldsystemer. Som tommelfingerregel kan et staldsystem med kontrolleret miljø, hvis det gennemføres korrekt, forbedre den samlede produktivitet med op til 20 % sammenlignet med et åbent staldsystem.

Brug af chill-effekt
Ved brug af tunnelventilation under varme og fugtige forhold kan en stort luftvolumen fjerne varme fra slagtekyllingerne, idet der skabes en chill-effekt. Chill-effekten er reduktionen i den effektive temperatur som følge af luftbevægelse, som slagtekyllingerne føler. Luftbevægelsen fjerner varmen, der genereres af kyllingernes kroppe, når de bliver ældre. Forøgelsen af luftstrømsvolumenen giver en lavere effektiv temperatur for kyllingerne, og det føles køligere. Hovedbudskabet i denne artikel er: "Varme og meget fugtige betingelser kan bedst løses med høj lufthastighed."

Et afgørende punkt for vurderingen af chill-effekten er kyllingernes alder. Yngre kyllinger med færre fjer vil føle en lavere effektiv temperatur ved samme vindhastighed end ældre kyllinger med flere fjer. Dette forklares ved, at ældre kyllinger har mindre hudoverflade end yngre kyllinger. Dette forhold reducerer den kølende effekt af vindhastigheden på ældre kyllinger. Der skal tages hensyn til andre faktorer såsom belægningstæthed og relativ luftfugtighed, når den mest effektive temperatur i stalden beregnes. Overvågning af kyllingerne i stalden er den bedste måde at bestemme de ideelle forhold på for hvert enkelt aldersstadie.

Evaporativ køling
Du kan finde evaporative kølepads i staldens tunnelventilationsafsnit. Energien, der absorberes under fordampning, reducerer lufttemperaturen i stalden. Luftstrømmen skaber en kølende virkning, der kan reducere staldtemperaturen med 10 °C eller mere. Den maksimale fordampning opnås, når vandpumperne indstilles til lige akkurat at skabe tilstrækkelig padfugtighed til at sikre optimal vandfordampning. Hvis der tilføres for meget vand til padsene, vil der sandsynligvis opstå en højere relativ luftfugtighed. I nogle tilfælde opstår der en højere effektiv temperatur i stalden.

Nedenfor ses en liste over gode råd til styring, der skal hjælpe til at gennemføre mulige ændringer under varme og fugtige betingelser.

Kontakt din lokale salgschef hos SKOV til en snak om, hvordan du kan forbedre din slagtekyllingproduktivitet ved at optimere ventilationen under varme og fugtige betingelser.

Sørg for, at ventilatorkapaciteten skaber tilstrækkelig chill-effekt i stalden til at køle kyllingerne senere under opfedningen. Vindafkølingen reduceres betydeligt, når udetemperaturen overstiger 32 °C. Derfor skal du bruge køling til at sænke temperaturen i stalden til under 32 °C. Der anbefales en vindhastighed på over 3 m/sek. under varme og fugtige betingelser.


Råd
Kontrollér ventilatorer, køleflader og fordampningskølesystemet mhp. vedligeholdelse regelmæssigt. Vi anbefaler, at du fokuserer særligt på vedligeholdelse af udstyret, inden det tidspunkt på året, hvor de varme og fugtige forhold topper.

Kyllinger køler ned ved at bruge intern fordampningskøling gennem deres luftveje, idet de gisper for at køle sig selv ned. Denne form for varmeregulering er mindre effektiv, når fugtigheden øges i stalden. Når temperaturen stiger, og den relative luftfugtighed er høj, skal du finde det optimale forhold mellem vindhastighed, temperatur og luftfugtighed. Chill-effekten er effektiv, indtil temperaturen når 32 oC. Kyllingernes interne fordampningskøling er effektiv, indtil den relative luftfugtighed når 80 %. Vær derfor forsigtig ved brug af fordampningskølepads, da disse vil øge luftfugtigheden i stalden, når de anvendes. Som tommelfingerregel stiger den relative luftfugtighed med 4-6 %, hver gang temperaturen i stalden falder med 1 °C.

Råd
Rettesnor:

Temperatur < 33oC - Anvend padkøling med en grænse på 80 % relativ luftfugtighed i stalden
Temperatur 33-36oC - Anvend padkøling med en grænse på 85 % relativ luftfugtighed i stalden

Temperatur > 36oC - Anvend padkøling med en grænse på 90 % relativ luftfugtighed i stalden

Du kan indstille en SKOV-klimacomputer til maksimal relativ luftfugtighed for at begrænse padkøling og reducere chill-faktoren, når temperaturen overstiger 32oC.

Ventilation om natten kan være en god idé. Tunnelventilation, der kører om natten, kan være en fordel for ældre kyllinger. Den gør det muligt for kyllingerne at køle ned efter varme dagtemperaturer. Temperaturen om natten kan falde betydeligt i forhold til dagtemperaturerne og dermed gøre det muligt for kyllingerne at slippe af med den overskydende varme fra dagtimerne. Ved ældre kyllinger (>25 dage / >1,8 kg) kan nattemperaturen falde 15-18oC under dagtemperaturen.

Råd
Begræns eller sluk for fordampningskølingen om natten, og indstil tunnelventilationen til maksimalt niveau for at reducere dagtemperaturerne.

Fordampningskøling reducerer indetemperaturen i stalden. Som nævnt ovenfor kan fordampningskøling også stresse kyllingerne, idet den øger luftfugtigheden og nedsætter kyllingernes egen evne til at nedkøle. Fordampningskølingen må aldrig slukke for en ventilator. Bed først din servicetekniker om at indstille din Cycle Timer således, at den minimale vandmængde anvendes til at producere køling. Fordampningskølingen skal supplere tunnelventilationen. Den er ikke en erstatning for staldkøling med ventilatorer. Klimacomputeren fra SKOV giver brugeren mulighed for at prioritere maksimale energibesparelser ved at starte kølingen før maksimal lufthastighed eller prioritere kyllingernes komfort ved at starte kølingen, når den maksimale lufthastighed er nået.

Råd
Forøg fordampningskølingen "on” med 1 °C, hvis fordampningskølingen er "on" og funktionen medfører, at en eller flere ventilatorer slukkes. Eller indstil fordampningskølingens timer til at begynde med.

Vær opmærksom på den indstillede temperatur i stalden, når der holdes kyllinger under varme og fugtige betingelser. Indstil staldtemperaturen til en indstilling, der er komfortabel for kyllingerne i stalden. Gå efter en indstillet temperatur på 28 °C i stalden under varme og fugtige betingelser. Anvend først staldens højtrykskølesystem, hvis et sådant er installeret. Aktivér derefter fordampningskølingen for at reducere høje staldtemperaturer iht. målet på 28oC.

Råd
Når du tjekker staldtemperaturen, skal du snarere tjekke sensorerne ved tunnelventilatorenden (varmeste ende) end at tage et gennemsnit af to eller tre sensorer.

Europæiske fjerkræstalde er ofte meget brede og der er forholdsvist højt til loftet. Bruger man tunnelventilation i stalden under varme og fugtige forhold, kan det føre til køligere temperaturer forrest i stalden og varmere temperaturer bagest. Kyllingerne vil naturligt trække mod den køligere del af stalden, hvilket øger belægningstætheden og evt. medfører at der er alt for mange dyr ved hvert fodertrug og drikkenippel.

Råd
Anvend hegn, der er installeret i stalden, til at forhindre, at kyllingerne trækker væk, og opnå en ensartet fordeling.

Overvej installation af mere ventilatorkapacity for at udligne temperaturforskellene i stalden, hvis temperaturforskellen mellem den forreste og bageste del bliver større end 4 °C.

Brug af vand, især vandspild, kan øge luftfugtigheden i stalden unødigt og medføre åndedrætsbesvær hos kyllingerne.

Råd
Overvåg vandforsyningen i stalden dagligt mhp. korrekt højde af drikkenipler, vandtryk, forhold mellem vand og foder og defekt udstyr for at undgå unødigt vandspild.

Evaluer belægningen i stalden i varme og fugtige perioder i året.

Råd
Evaluer belægningen i stalden i de mest varme og fugtige perioder af året med henblik på at maksimere ydelsen hos kyllingerne.